วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน  2  ประเภทวิชา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่ สาขางานยานยนต์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ   ได้แก่ สาขางานการบัญชี   สาขางานการตลาด  และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีการจัดการเรียนการสอนด้วยรอบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งรอบเช้า  รอบบ่ายสมทบ  ระบบปกติ  และระบบทวิภาคี

ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ตามความพร้อมและความสนใจ

ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานควบคู่กับการเรียน

สร้างรายได้ระหว่างเรียน    จบแล้วมีงานทำ  รองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและประชาคมอาเซียน

  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก Download
       
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (จบ ปวช.) Download
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (จบ ม.6) Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบ ปวช.) Download
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบ ม.6) Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (จบ ปวช.) Download
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (จบ ม.6) Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบ ปวช.) Download
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบ ม.6) Download
       
  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีก Download