ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการบันทึกสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติการ
ในสถานกระกอบการ