วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

>> ภาพการตรวจเยี่ยม 29 สิงหาคม 2559 <<

>> ภาพการตรวจเยี่ยม 30 สิงหาคม 2559 <<

>> ภาพการตรวจเยี่ยม 31 สิงหาคม 2559 <<